Wordt Clic Recycler!                              Een savoir -Faire  voor een schonere wereld

 

Al geregistreerd? Hier inloggen

Wettelijke kennisgeving

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

Clic Recycle S.L., verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, biedt gebruikers dit document aan, waarmee het beoogt te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), en tevens alle gebruikers van de website informeert over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de bepalingen hierin en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, strikt na te leven en na te leven.

Clic Recycle S.L. behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan de gebruikers, waarbij de publicatie op de website van Clic Recycle S.L. als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bedrijfsnaam: Clic Recycle, S.L.
Handelsnaam: Clic Recycle
CIF: B
Adres: Impact Hub Barcelona 112 pujades street, 08005 Barcelona
e-mail: info@clic recycle.com

2. OBJECT

Via de Website bieden we Gebruikers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie over onze diensten.

3. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten, moeten Gebruikers hun waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid garanderen. Het bedrijf zal dergelijke gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven in overeenstemming met hun aard of doel, in de voorwaarden aangegeven in de sectie Privacybeleid.

4. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de website wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of andere tekens die industrieel en/of commercieel kunnen worden gebruikt, onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf en/of derden, die het exclusieve recht hebben om ze te gebruiken in het kader van de handel. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe deze inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, waarbij hij het bedrijf vrijwaart van elke claim die voortvloeit uit de schending van dergelijke verplichtingen. In geen geval houdt toegang tot de Website enige vorm van verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website verlenen Gebruikers geen enkel ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, verspreiding of openbare mededeling van de Website en/of de Inhoud ervan dan de rechten die hierin uitdrukkelijk zijn voorzien. Elk ander gebruik of exploitatie van andere rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel is verleend door het bedrijf of de derde houder van de betreffende rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die bestaat in deze Ruimte, evenals de Ruimte zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn auteursrechtelijk beschermd door de wetgeving op intellectueel eigendom. Het bedrijf is de eigenaar van de elementen die het grafisch ontwerp van de website vormen, de menu's, navigatieknoppen, HTML-code, teksten, afbeeldingen, texturen, grafieken en alle andere inhoud van de website of heeft in elk geval de bijbehorende toestemming voor het gebruik van deze elementen. De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch worden overgedragen of opgenomen door een systeeminformatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde entiteit.

Het is ook verboden om het auteursrecht te verwijderen, te omzeilen en/of te manipuleren, evenals de technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die mogelijk in de inhoud zijn opgenomen. De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de voornoemde rechten te respecteren en elke handeling te vermijden die deze rechten zou kunnen schaden, en in elk geval behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle juridische middelen of acties uit te oefenen die overeenstemmen met de verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE

De Gebruiker verbindt zich ertoe om:

 1. De Website en de inhoud en diensten ervan op gepaste en wettige wijze te gebruiken, in overeenstemming met: (i) de wetgeving die te allen tijde van toepassing is; (II) de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website; (iii) de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten en (IV) de openbare orde.
 2. Alle middelen en technische vereisten verschaffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de webruimte.
 3. Om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij het invullen van de formulieren op de website met hun persoonlijke gegevens en om deze te allen tijde up-to-date te houden, zodat ze te allen tijde overeenkomen met de werkelijke situatie van de gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en voor eventuele schade die aan het bedrijf of derden wordt toegebracht als gevolg van de verstrekte informatie.

Niettegenstaande het bepaalde in de voorgaande paragraaf, zal de Gebruiker zich tevens onthouden van:

 1. De Website en/of de inhoud op ongeoorloofde of frauduleuze wijze te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, die verboden zijn in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de diensten of de in computerapparatuur opgeslagen documenten, bestanden en alle soorten inhoud kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren.
 2. Toegang verkrijgen of trachten te verkrijgen tot bronnen of afgeschermde delen van de Webruimte, zonder te voldoen aan de voorwaarden voor dergelijke toegang.
 3. Schade te veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Webruimte, haar leveranciers of derden.
 4. Computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, leveranciers of derden.
 5. Pogingen om toegang te krijgen tot de gegevens van het bedrijf, externe leveranciers en andere Gebruikers, deze te gebruiken en/of te manipuleren.
 6. De inhoud mag niet worden gereproduceerd of gekopieerd, verspreid, openbaar toegankelijk gemaakt via enige vorm van openbare communicatie, getransformeerd of gewijzigd, tenzij dit is toegestaan door de eigenaar van de betreffende rechten of wettelijk is toegestaan.
 7. De aantekeningen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens ter identificatie van de rechten van het bedrijf of derden die in de inhoud zijn opgenomen, verwijderen, verbergen of manipuleren, evenals de technische beschermingsvoorzieningen of informatiemechanismen die in de inhoud kunnen zijn opgenomen.
 8. De inhoud te verkrijgen of trachten te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke hiervoor beschikbaar zijn gesteld of die uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud te vinden is of, in het algemeen, die welke normaal worden gebruikt op het internet omdat deze geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de webruimte en/of de inhoud met zich meebrengen.
 9. In het bijzonder, en uitsluitend bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische voorstellingen, tekeningen, geluid- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en in het algemeen alle soorten materiaal te verzenden, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden die: - Op enigerlei wijze in strijd is met, ondermijnend is voor of inbreuk maakt op fundamentele rechten en openbare vrijheden die zijn erkend in de Grondwet, in internationale verdragen en in de rest van de geldende wetgeving; - Aanzet tot, aanzet tot of bevordert criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde; - Aanzet tot, aanzet tot of bevordert criminele, denigrerende, lasterlijke of gewelddadige handelingen of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde.- producten, elementen, berichten en/of diensten bevat, beschikbaar stelt of toegankelijk maakt die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk, vernederend of in het algemeen in strijd met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde gewoonten of de openbare orde zijn. een onaanvaardbare toestand van angst of vrees teweegbrengt of kan teweegbrengen - aanzet tot of aanzet tot gevaarlijke praktijken, riskant of schadelijk voor de gezondheid en het psychologisch evenwicht - beschermd is door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming die toebehoort aan het bedrijf of aan derden zonder dat er toestemming is verleend voor het beoogde gebruik.- in strijd is met de eer, de persoonlijke levenssfeer en de familiale levenssfeer of het persoonlijk imago van personen; - een vorm van reclame is; - een soort virus of programma bevat dat de normale werking van de website verhindert.

Als u een wachtwoord krijgt voor toegang tot een van de diensten en/of inhoud van de webruimte, verbindt u zich ertoe dit zorgvuldig te gebruiken en het te allen tijde geheim te houden. Dientengevolge is hij/zij verantwoordelijk voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid ervan en verplicht hij/zij zich het wachtwoord niet tijdelijk of permanent aan derden af te staan of derden toegang te verlenen tot voornoemde diensten en/of inhoud. Ook verplicht hij/zij zich om het bedrijf op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die kan leiden tot oneigenlijk gebruik van zijn/haar wachtwoord, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, zodat het wachtwoord onmiddellijk kan worden ingetrokken. Dientengevolge, totdat de bovenstaande kennisgeving is gedaan, is het bedrijf vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, en is het verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik van de inhoud en/of diensten van de website door een onrechtmatige derde partij. Indien de gebruiker op nalatige of frauduleuze wijze een van de verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, is hij/zij aansprakelijk voor alle schade die voor het bedrijf uit deze schending kan voortvloeien

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Zij garandeert geen ononderbroken toegang, noch het correct bekijken, downloaden of gebruiken van de elementen en informatie op de website, die kunnen worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden waarover zij geen controle heeft. Zij is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.De dienst kan worden onderbroken of de relatie met de Gebruiker kan onmiddellijk worden beëindigd als wordt vastgesteld dat het gebruik van de Website, of een van de diensten die daarop worden aangeboden, in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verliezen, claims of onkosten die voortvloeien uit het gebruik van de webruimte, maar zijn alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, mits dit wordt gemeld. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schade die onder meer voortvloeit uit het volgende:
 3. Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of enige andere oorzaak waarover het bedrijf geen controle heeft.
 4. Onwettige interferentie door het gebruik van kwaadaardige software van welke aard dan ook en door welk communicatiemiddel dan ook, zoals computervirussen of andere middelen.
 5. Ongepast of ongepast misbruik van de webruimte.
 6. Veiligheid- of browserfouten die worden veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet bijgewerkte versies van de browser. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om inhoud of informatie op de website geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

7. HIPPER LINKS.

 1. Het bedrijf sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan misbruik van de diensten van gratis beschikbaarheid en gebruik door de Gebruikers van Espacio Web. Evenzo is het bedrijf vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van diensten voor vragen en twijfels. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade als gevolg van een ongeoorloofd of onjuist gebruik van deze diensten, kan de gebruiker worden vervolgd voor de veroorzaakte schade. U vrijwaart het bedrijf van alle schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de website. U verbindt zich er ook toe het bedrijf te vrijwaren van schade die voortvloeit uit het gebruik van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt om gegevens te verzamelen of te extraheren of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting vormt voor de werking van de website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website of de inhoud ervan op geen enkele manier te reproduceren, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van het bestand.

De Website kan links bevatten naar andere websites, beheerd door derden, om de toegang van de Gebruiker tot de informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. Dienovereenkomstig is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch plaatst het zich in de positie van garant en/of aanbieder van de diensten en/of informatie die aan derden kunnen worden aangeboden via links van derden.

Aan de Gebruiker wordt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht verleend om links te creëren naar de homepage van de Website, uitsluitend voor privé-, niet-commercieel gebruik. Websites die een link naar onze Website bevatten (i) mogen hun relatie niet verkeerd voorstellen of beweren dat voor een dergelijke link toestemming is verleend, noch mogen zij handelsmerken, namen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mogen geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend, controversieel, aanzettend tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of onwettig kan worden beschouwd; (iii) geen link mag plaatsen naar een andere pagina van de webruimte dan de homepage; (iv) een link moet plaatsen naar het adres van de webruimte zelf, zonder dat de webruimte die de link plaatst, de webruimte mag reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn frames of een browser mag creëren op een van de pagina's van de webruimte. De Onderneming kan te allen tijde verzoeken dat u een link naar de Webruimte verwijdert, waarna u de link onmiddellijk dient te verwijderen.

Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere websites die links hebben gelegd naar de Website.

8. GEGEVENSBESCHERMING

Om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, moet de gebruiker eerst bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Het bedrijf zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen toepassen, dit alles in overeenstemming met de RGPD, LOPDGDD en LSSI. De Gebruiker heeft toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens, evenals de vaststelling van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het Privacybeleid.

9. COOKIES

De Onderneming behoudt zich het recht voor om "cookie"-technologie te gebruiken op de Website om u te herkennen als frequente Gebruiker en om uw gebruik van de Website te personaliseren door uw taal of meer gewenste of specifieke inhoud vooraf te selecteren.

De cookies verzamelen het IP-adres van de gebruiker en Google is verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die door een webserver naar een browser worden gestuurd om het surfen van de gebruiker op de website te registreren, als de gebruiker toestemming geeft om ze te ontvangen. Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u op het scherm wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden ontvangen en dat de installatie van cookies op uw harde schijf wordt voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Dankzij cookies is het mogelijk om de browser van de computer die door de Gebruiker wordt gebruikt te herkennen om inhoud te leveren en de browsing- of reclamevoorkeuren van de Gebruiker, de demografische profielen van de Gebruikers en ook om bezoeken en verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal vermeldingen te controleren.

10. VERKLARINGEN EN GARANTIES

In het algemeen zijn de inhoud en diensten die op de Website worden aangeboden uitsluitend bedoeld ter informatie. Door ze aan te bieden, wordt dan ook geen enkele garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de inhoud en diensten die op de Website worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of verhandelbaarheid, behalve voor zover dergelijke verklaringen en garanties wettelijk niet kunnen worden uitgesloten.

11. OVERMACHT

Het bedrijf is niet aansprakelijk in alle gevallen van onmogelijkheid om service te verlenen, als dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, opstanden, explosies, overstromingen, handelingen en nalatigheden van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen.

12. BESLECHTING VAN GESCHILLEN. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van de website, vallen onder de Spaanse wetgeving. Voor de beslechting van geschillen zullen de partijen zich wenden tot de Rechtbanken en Tribunalen van het geregistreerde adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de website.

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of nietig is onder de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal een dergelijke niet afdwingbaarheid of ongeldigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet in zijn geheel niet afdwingbaar of nietig maken. In dergelijke gevallen zal het bedrijf overgaan tot wijziging of vervanging van een dergelijke bepaling door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling bereikt.