Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Laatste update: november 2020.

1. Gebruikersinformatie.

Clic Recycle, als verantwoordelijke voor de verwerking, informeert u dat, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april, (RGPD) en de L.O. 3/2018, van 5 december, over gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), wij uw gegevens zullen behandelen zoals weergegeven in dit privacybeleid.

In dit Privacybeleid beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en waarom we ze verzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en uw keuzes over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die door het bedrijf worden verzameld voor de levering van zijn diensten. Als u de maatregelen in dit beleid accepteert, gaat u akkoord met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in dit beleid.

2. CONTACT

Bedrijfsnaam: Clic Recycle S.L.
Commerciële naam: Clic recycle
CIF: B0288'847
Adres: Impact Hub Barcelona
e-mail: info@clicrecycle.com

GEGEVENSBESCHERMING: In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), informeren wij u dat de persoonlijke gegevens en het e-mailadres van de geïnteresseerde partij zullen worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van CLic recycle SL voor het verzenden van communicatie over onze producten en diensten en zullen worden bewaard zolang geen van de partijen zich hiertegen verzet. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij informeren u dat u uw rechten van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en die van beperking en verzet tegen hun verwerking kunt uitoefenen door contact op te nemen met Clic recycle calle Pujadas 112,08005 Barcelona Spanje E-mail: info@clicrecycle.com

We hebben ons altijd ingezet om onze diensten met de hoogste kwaliteit te leveren, wat ook inhoudt dat we veilig en transparant met je gegevens omgaan. Onze principes zijn:

 • Legaliteit: Wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
 • Dataminimalisatie: We beperken het verzamelen van persoonlijke gegevens tot wat strikt relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Doelbinding: We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen voor de aangegeven doeleinden en alleen in overeenstemming met uw wensen.
 • Nauwkeurigheid: We houden uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel.
 • Gegevensbeveiliging: We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen die in verhouding staan tot de risico's om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden beschadigd, zoals ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies of wijziging en elke andere vorm van onwettige verwerking.
 • Inzage en rectificatie: Wij bieden u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien of te rectificeren wanneer u dat nodig acht.
 • Bewaren: We bewaren uw persoonlijke gegevens op een wettige en gepaste manier en alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Internationale doorgifte: wanneer uw gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven, worden deze adequaat beschermd.
 • Derde partijen: Toegang tot en overdracht van persoonlijke gegevens aan derde partijen wordt uitgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en met passende contractuele waarborgen.
 • Direct marketing en cookies: We voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake reclame en cookies.

4. VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De soorten gegevens die kunnen worden opgevraagd en verwerkt zijn:

 • Gegevens van identificerende aard.

We verzamelen ook automatisch gegevens over uw bezoek aan onze website zoals beschreven in het cookiebeleid.

Wanneer wij om uw Persoonsgegevens vragen, zullen wij u duidelijk informeren welke Persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel. In het algemeen verzamelen en verwerken wij je Persoonsgegevens met het doel om:

 • Informatie, diensten, producten, relevante informatie en nieuws in de sector aanbieden.
 • Communicatie verzenden.

5. LEGITIMACY

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover:

 • U hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken.
 • Wettelijk verplicht.
 • Als er een legitiem belang is dat niet wordt ondermijnd door uw privacyrechten, zoals het toesturen van commerciële informatie door u te abonneren op onze nieuwsbrief of door uw status als klant.
 • Omdat het noodzakelijk is voor het leveren van een van onze diensten via een contractuele relatie tussen u en ons.

6. COMMUNICATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die verbonden zijn aan Clic Recycle S.L. voor het leveren van verschillende diensten in hun hoedanigheid van Gegevensverwerkers. Het bedrijf zal geen enkele overdracht doen, behalve door wettelijke verplichting.

7. UW RECHTEN

In verband met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens en alle andere informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 15.1 van de GDPR.
 • Uw persoonsgegevens te rectificeren die onjuist of onvolledig zijn in overeenstemming met Artikel 16 van de GDPR.
 • Uw persoonlijke gegevens verwijderen in overeenstemming met Artikel 17 van de GDPR.
 • Om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in overeenstemming met Artikel 18 van de GDPR.
 • Verzoek om overdraagbaarheid van uw gegevens in overeenstemming met Artikel 20 van de GDPR.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Artikel 21 van de GDPR.

Als u toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

U kunt deze rechten uitoefenen door een gemotiveerd en geaccrediteerd bericht te sturen naar tuemail@tudominio .com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

8. WETTELIJKE INFORMATIE
De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op, en geen vervanging van, eventuele andere vereisten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die in elk geval prevaleren.

Dit beleid wordt regelmatig herzien en kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wanneer dit gebeurt, brengen wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen en vragen wij u om de meest recente versie van ons Beleid opnieuw te lezen en te bevestigen dat u het aanvaardt.